Waa in aay helaan Kitaabka Quduuska ah dadka lagu takooro diintoodda Masiixiyaddu iyo kuwa kale ee u baahan inay barta oo aay fahman waxay tahay Masiixiyaddu.